Policies

1aB DeSign AB Miljöpolicy

Genom målmedvetet arbete skall 1aB DeSign AB säkerställa att verksamheten och producerade produkters negativa miljöpåverkan hålls till ett minimum. Vi ska uppfylla de krav som miljölagstiftningen, myndigheter, kunder och övriga intressenter ställer.
Detta ska ske genom
-Vår produktion skall ständigt förbättra nyttjandet av material, resurser och minimera energiförbrukningen.
- Transporter skall samordnas för minimering av miljöpåverkan.
- Emballage skall återanvändas i största möjligaste mån.
- Avfall och restprodukter skall sorteras och återvinnas på
lämpligast sätt.
- Miljöarbetet skall ständigt utvecklas genom utbildning,
information och aktiv medverkan hos alla anställda.
Handlingsplan miljö
Materialnyttjande:
Vid varje enskild produkt ska i största möjligaste mån ske i samproduktion med liknande produkter för att minimera spill. Det spill som uppkommer sparas för användning i likartade produkter där det är möjligt.
Rätt material på rätt plats
Genom kommunikation med kund ska rätt material för användnings-
området nyttjas. Material med mindre miljöpåverkan premieras och framhävs. Livslängd och placering är en stor faktor som ska tas i beaktande.
Intern resursförbrukning
Minimera nyttjandet av resurser genom rätt temperatur, ventilation,
förbrukning av maskiner, stänga av outnyttjade maskiner samt belysning. Välj förbrukningsmaterial med hänsyn till miljöbelastningen.
Återvinning, sortering
Efter produkten fullföljt sitt syfte och ej längre är brukbar ska materialet tas om hand enligt Helsingborgs stads Renhållningsordning 2012 eller motsvarande nyare utgåva om återbruk ej är möjligt. Källsortering är en självklarhet genom hela organisationen.
Transporter
Interna transporter och leverans av gods och personal ska samordnas så att samordningseffekten blir så stor som möjligt, där det är möjligt ska cykel nyttjas. Transport från leverantör ska ske med turbilar där det finnes, annars med samleverans, för att minska antalet transporter.
Uppföljning
Hela vårt miljöarbete följer vi upp vi upp på löpande, ansvaret för miljö-
arbetet ligger på företagets ledning Henrik Falkman och Morgan Stigborn. Detta arbete innehåller analys och förslag till åtgärder för kontinuerlig förbättring av vårt företags miljöarbete.

1aB DeSign AB Kvalitetspolicy

1aB DeSign skall leverera produkter och tjänster av kvalitet som uppfyller och överträffar våra kunders behov. Och genom ständigt förbättringsarbete ge företaget en god lönsamhet och långsiktig överlevnad.
Detta ska ske genom:
- rätt och jämn produktkvalitet
- rätt produktionssätt
- hög leveranssäkerhet
- hög kundservice
- rätt pris
- korta ledtider
- högt maskinutnyttjande
- högt materialutnyttjande
- kompetenta, engagerade och motiverande medarbetare
- kontinuerlig kvalitetskontroll och uppföljning

1aB DeSign AB AFFÄRSETIK & SOCIALT ANSVAR

1aB DeSign ABs affärsaktiviteter ska vara i linje med gällande lagstiftning. Kontakter med myndigheter, affärspartners eller konkurrenter ska karaktäriseras av professionalism, respekt och god etik samt upprätthållas som strikta affärsrelationer för att undvika misstanke om oegentligheter.
Policy
Extern representation och gåvor
Representation ska inte ske i syfte att otillbörligt påverka beslut eller ge möjlighet att ifrågasätta integriteten eller motiven. All representation ska vara förenlig med mottagarens egna policies och riktlinjer. Det ekonomiska värdet ska vara måttligt och aktiviteten ska vara ansedd som normalt accepterad affärspraxis. Representation ska ha omedelbar koppling till affärsmässiga aktiviteter, exempelvis affärsförhandlingar där normal gästvänlighet är allmänt accepterad.
Rättvis konkurrens
Vi använder ärliga affärsmetoder och bedriver eller deltar inte i några olagliga former av konkurrensbegränsning, såsom överenskommelser om prissättning eller andra försäljningsvillkor mot kunder, uppdelning av marknader, överenskommelser om produktionstak/produktionskvoter samt överenskommelser om att bojkotta specifika kunder.
Direkta eller indirekta bidrag och ersättningar
Vi ska inte direkt eller indirekt ge ersättning till eller acceptera ersättning från anställda hos myndigheter, kunder, leverantörer eller andra affärspartners annat än vad som är i enlighet med lagstiftning och affärsetiska principer.
Intressekonflikter
Våra medarbetare ska inte delta i några externa affärsaktiviteter som står i konflikt med 1aB DeSign ABs intressen. Våra medarbetare ska inte använda 1aB DeSign ABs namn eller sin position för egen vinning.
Leverantörer & affärspartners
1aB DeSign AB arbetar med ett stort antal leverantörer och affärspartners. En del av dessa har stor påverkan på vår kvalitet och på våra miljömässiga och etiska åtaganden. Vi förväntar oss att leverantörer och affärspartners tar sitt ansvar, så att vi kan uppfylla våra åtaganden.
Affärsetik
Våra relationer med leverantörer och andra affärspartners karaktäriseras av professionalism, respekt och ärlighet. Vi upprätthåller strikta affärsrelationer för att undvika misstanke om oegentligheter.
Konfidentialitet
Vi ska säkerställa att inga obehöriga kan ta del av konfidentiella uppgifter som vi får från leverantörer eller andra samarbetspartners.
Leverantörers och affärspartners ansvar
Vi accepterar inga samarbeten med aktörer där vi har anledning att misstänka att olagligheter eller kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter förekommer. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners verkar för att deras affärspartners tar miljömässigt och socialt ansvar.

1aB DeSign AB ARBETSMILJÖPOLICY

Vi betraktar god hälsa som en tillgång. Systematiskt arbete med arbetsmiljö och hälsa är därför en naturlig del i verksamheten för att uppnå effektivitet och kvalitet. Vi ser det som en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna.
Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. För oss innebär det att vi aktivt arbetar med att minimera
riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som främjar
medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.
- Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och förebyggande genom identifiering av risker, långsiktig planering och vid behov omedelbara åtgärder.
- Arbetsmiljöfrågor behandlas med öppenhet och berörda medarbetare ges möjlighet till god insyn och information.
- Arbetsmiljöarbetet sker genom aktivt samarbete mellan chefer och medarbetare. Var och en kan påverka sin arbetsmiljö.
Som medarbetare förväntas Du:
- följa gällande regler och instruktioner.
- ta ett personligt ansvar för arbetsmiljö och hälsa i det dagliga arbetet och aktivt medverka till att eliminera risker.
- verka för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.
Utöver Ditt medarbetaransvar förväntas Du som chef:
- ta ansvar för att identifiera risker och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.
- tillse att medarbetare är medvetna om risker och har tillräcklig kompetens och information för att arbetet skall ske säkert och i en god arbetsmiljö.
Search1aB DeSign
Share:
Profiles:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now

error: Content is protected !!